Sunday, October 5, 2014

Tinjauan Ringkas Terhadap Sejarah, Struktur & Hala Tuju Ekonomi Islam

Kejatuhan sistem Sosialis pada hujung abad ke-20 telah membuka ruang kepada pengamalan sistem ekonomi Kapitalis sebagai sebuah sistem ekonomi yang dominan di seluruh dunia. Akan tetapi, semenjak krisis ekonomi pada tahun 2008 yang lalu, para ahli akademik dan penganalisa ekonomi mula membincangkan hala tuju dan nasib sistem ekonomi sedia ada ini. Walaupun krisis ini bukanlah krisis yang pertama di dalam sejarah dunia kapitalis, tetapi ianya merupakan yang terbesar semenjak Great Depression. Sehingga ke hari ini, iklim ekonomi global masih belum pulih sepenuhnya. Seiring dengan apa yang berlaku pada hari ini, suara-suara untuk mengangkat sistem ekonomi Islam sebagai paradigma ekonomi yang  baharu semakin kuat dan lantang. Walau bagaimanapun, masih ramai mempunyai kesamaran terhadap struktur ekonomi Islam hatta daripada kalangan pendokong kepada ide ekonomi islam itu sendiri. Perkembangan penulisan dan pencerahan  berkaitan ekonomi Islam pada hari ini juga lebih banyak berkisar berkenaan institusi dan instrumen kewangan berbanding penerangan fundamental dan struktur ekonomi Islam itu secara keseluruhan.Sejarah Perkembangan Disiplin Ilmu Ekonomi Islam

Buku pertama yang menyentuh berkenaan pengurusan ekonomi melalui perspektif Islam adalah Kitab al-Kharaj karangan Abu Yusuf (113-182H / 731-798 S.M). Dorongan bagi penghasilan penulisan ini adalah lanjutan daripada permintaan khalifah Harun al-Rashid (789 S.M – 809 S.M) yang merupakan pemerintah Khilafah Abbasiah pada ketika itu. Buku ini membincangkan berkenaan pencukaian, pengurusan dan pengagihan dana negara dan pentadbiran awam.

Selepas daripada penulisan Abu Yusuf ini, perbincangan dan penulisan berkenaan ekonomi menurut kaca mata Islam semakin berkembang. Antara buku yang telah dihasilkan oleh ilmuwan Islam pada zaman Abbasiah adalah seperti berikut:

1.       Kitab al-Iktisab (Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani, 132-189H / 750-804M)
2.       Kitab al-Amwal (Abu Ubaid, 224H / 838 M)
3.       Kitab Risalat al-Iktisab wa al-Wara’ (Abdullah al-Harith, 857M)
4.       Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah (al-Mawardi, 972M)
5.       Kitab al-Zari’ah fi Makarim al-Shariah (al-Raghib al-Asfahani, 1108M)
6.       Kitab Ihya’ Ulumuddin (al-Ghazali, 1058-1111M)
7.       Kitab al-Isharah fi Mahasin al-Tijara (al-Dimashqi, 1175M)
8.       Kitab al-Hisbah fi al-Islam (Ibn Thaimiyyah, 1263-1328M)
9.       Kitab al-Muqaddimah (Ibn Khaldun, 1332-1406M)

Peralihan pemerintahan daripada Khilafah Abbasiah kepada Turki Uthmaniyyah telah menyaksikan kemerosotan perkembangan ilmu ketika itu, terutamanya berkenaan ekonomi Islam. Penulisan pada ketika itu lebih bersifat informatif dan instruktif berbanding bersifat inovatif dan kreatif sebagaimana penulisan yang dihasilkan pada zaman Abbasiah.

Selepas daripada keruntuhan sistem khilafah pada 1924 secara rasminya, pelbagai pihak muncul bagi merawat semula kefahaman umat Islam bahawa Islam merupakan suatu cara hidup, bukan terhad kepada ritual keagamaan semata-mata. Ketika itu lahirnya gerakan Islam seperti Ikhwan Muslimin di Mesir dan Jamaat Islami di Pakistan. Abu A’la al-Maududi; pengasas Jamaat Islami telah mengarang buku “Sistem Ekonomi Islam” (1941) bagi menjelaskan semula kepada masyarakat muslim yang ketika itu hanya mengenali ideologi ekonomi liberal dan sosialis supaya mereka dapat melihat gambaran sebenar ekonomi berasaskan Islam.

Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan semula perbincangan berkenaan ekonomi Islam. Anwar Iqbal Qureshi telah menjelaskan teori berkenaan ekonomi islam yang bebas riba  melalui penulisannya yang bertajuk “Islam and the Theory of Interest” (1945). Lanjutan daripada penulisan ini, instrumen kewangan berasaskan perkongsian seperti “mudharabah” dan “musharakah” menjadi perbincangan utama oleh ahli ekonomi Islam bagi tujuan menubuhkan sistem perbankan yang patuh syariah.

Seterusnya, teori ini dikembangkan lagi oleh Muhammad Uzair dan Muhammad Nejatullah Siddiqi melalui penulisan; “Interestless Banking: Will It Be Success?” dan “Banking Without Interest”.

Ekonomi Islam mula diberikan perhatian secara meluas dan diiktiraf sebagai suatu disiplin ilmu yang baru selepas daripada Konferens Antarabangsa Ekonomi Islam yang diadakan di Mekah pada tahun 1976. Konferens ini menghimpukan 180 tokoh daripada pelbagai latar belakang seperti ahli ekonomi, ulama’ dan pengurus bank daripada seluruh dunia. Perbincangan yang dibuat meliputi berkenaan konsep dan  methodologi, penghasilan dan kepenggunaan, peranan pemerintah, insurans menurut Islam, bank bebas riba, pembangunan ekonomi menurut Islam, zakat, polisi fiskal dan kerjasama ekonomi antara negara Islam.

Hasil daripada konvesyen pada tahun 1976, Pusat Penyelidikan Antarabangsa Ekonomi Islam (ICRIE) telah ditubuhkan di bawah Universiti King Abdul Aziz, Jeddah. Pada tahun 1981, Institusi Kajian & Latihan Islam (IRTI) pula telah ditubuhkan oleh Islamic Development Bank (IDB). Institusi ini mula beroperasi pada tahun 1983.

Pada hari ini, kajian dan penyelidikan berkenaan ekonomi Islam semakin berkembang. Akan tetapi, diperakui bahawa fokus perbincangan berkenaan ekonomi Islam sudah disempitkan kepada skop kewangan islam semata-mata.
Konsep Dan Prinsip Ekonomi Islam

1. Konsep Tauhid; meletakkan keyakinan bahawa seluruh alam ini merupakan ciptaanNya dan pemilik mutlak kepada segala yang ada adalah Allah swt.

2. Konsep Khalifah; di dalam al-Quran, Allah telah menjelaskan bahawa kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Posisi selaku khalifah  ini adalah untuk membangunkan hasil bumi dan kehidupan sosial berdasarkan konsep pemegang amanah (trusteeship); daripada tuhan kepada hamba. Justeru itu, sebarang aktiviti perekonomian yang dilaksanakan di muka bumi ini tidak sewajarnya melangkaui garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah swt.

3. Konsep Amanah; manusia diberikan ruang dalam membuat keputusan dan bertindak selagi mana ianya masih di dalam lingkungan yang dibenarkan syara’. Akan tetapi, manusia juga tidak terkecuali daripada keinginan dan ruang untuk memilih jalan kehidupan; samada baik atau sebaliknya. Setiap pemilihan keputusan dan tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

4. Prinsip Kesederhanaan; Islam menganjurkan kesederhanaan di dalam kehidupan. Begitu juga di dalam pengurusan kewangan dan perekonomian seperti mana yang dinyatakan di dalam surah al-A’raf, ayat 31 ; “Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”

5. Prinsip Kecekapan; kecekapan di sini merujuk kepada memaksimakan kecekapan pengurusan dana selari dengan konsep yang telah dinyatakan di atas (Konsep Tauhid, Khalifah dan Amanah). Islam juga menegah manusia daripada sifat tabzir (Pembaziran) dan israf (Berlebih-lebihan dalam penggunaan). Prinsip ini mendokong kepada inovasi dan pembangunan utiliti yang lebih berkesan.

5. Prinsip Keadilan Sosial; Islam memperjuangkan keadilan dan kebajikan, Islam juga tidak menafikan kewujudan perbezaan status ekonomi di dalam sesebuah masyarakat seperti mana yang dinyatakan di dalam surah an-Nahl, ayat ke 71; “Dan Allah telah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang telah dilebihkan itu tidak mahu memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka dapat merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Pembangunan Dan Penghasilan

Faktor penghasilan (factors of production) adalah elemen perlu bagi suatu proses penghasilan produk. Secara asasnya, terdapat tiga faktor bagi penghasilan di dalam ekonomi Islam:

1.       Hasil bumi
2.       Buruh
3.       Modal

Hasil bumi
Di dalam al-Quran menjelaskan bahawa hasil bumi ini dikurniakan oleh Allah swt kepada manusia untuk digunakan bagi menjalani kehidupan dan sebagai tanda kebesaran Allah swt selaku pencipta. Islam menggalakkan manusia untuk memakmurkan muka bumi sepertimana yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim; “ Tiadalah bagi seorang muslim yang menanam suatu tanaman, atau menanam suatu pohon, lalu sebahagian dari hasilnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali hal tersebut merupakan  sedekah baginya.”

Meskipun penggunaan hasil bumi bagi memenuhi keperluan manusia itu dituntut, ianya seharusnya berada di dalam lingkungan pemeliharaan dan pemuliharaan keseimbangan alam sekitar, sepertimana yang dinyatakan di dalam surah al-Qasas, ayat 77; “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan.”

Buruh
Islam sangat menitikberatkan kepentingan bekerja dan berusaha, perihal ini dapat dilihat melalui sirah nabi SAW dan para sahabatnya menjalani kehidupan dan berusaha mencari rezeki melalui pelbagai pekerjaan. Kehidupan pengabdian melalui ritual keagamaan secara sepenuhnya sepertimana kehidupan para sami sehingga mengabaikan pekerjaan adalah tidak digalakkan di dalam Islam. Dirakamkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW; “Bukanlah orang yang paling baik darimu itu yang meninggalkan dunianya kerana akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya kerana dunianya. Kerana dunia itu penyampaian kepada akhirat dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia.”

Islam juga telah menggariskan panduan berkenaan tanggungjawab tuan kepada para pekerjanya sebagaimana pesanan Nabi SAW kepada Abu Dzar; “Mereka itu (pekerja) sebenarnya saudara-saudaramu dan penolong-penolong kamu, Allah telah menjadikan mereka itu terpaksa tunduk dibawah perintahmu. Oleh itu sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya maka hendaklah memberi makan dan memberi pakaian daripada apa yang dia pakai. Janganlah kamu membebani mereka dengan tugasan yang sangat berat. Bahkan apabila kamu menyuru mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan makan hendaklah kamu menolong mereka.”

Penetapan gaji minimum yang mencukupi bagi menampung keperluan asasi kehidupan, had masa bekerja yang bersesuaian dan penyediaan ruang pekerjaan yang bersesuaian dan selamat merupakan antara peranan yang perlu dilaksanakan oleh penggaji selari dengan tuntutan agama Islam.

Islam juga amat menekankan kesungguhan di dalam bekerja, hal ini dapat dilihat sepertimana di dalam dua hadis nabi SAW; “ Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang pekerja jika ia berbuat dengan tekun.” dan “Siapa bekerja keras hingga lelah dari kerjanya, maka ia terampuni dosanya kerananya.”

Modal
Modal digunakan untuk menghasilkan komoditi yang baharu. Di dalam Islam, bagi pengurusan modal, adalah dilarang mengenakan bunga terhadap pinjaman atau dikenali sebagai riba. Manfaat melalui pengharaman riba adalah untuk meninggikan prinsip keadilan, menggalakkan usaha kerja keras dan tidak bermudahan mengambil kesempatan terhadap golongan miskin yang memerlukan bantuan kewangan.


Pengagihan Pendapatan

Islam tidak menuntut kepada keserataan di dalam pendapatan, sebaliknya Islam mengiktiraf kekayaan yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Tidak menjadi suatu kesalahan untuk menjadi kaya melalui usaha yang dibenarkan syara’ dan tidak pula menjadi suatu kemestian kemiskinan itu merupakan tiket ke syurga. Islam menuntut agar setiap manusia berusaha dan tidak bermalasan dalam bertindak.

Disamping Islam menggalakkan usaha dan persaingan yang sihat, Islam tidak mengabaikan nasib golongan yang sedia daif dan hidup di dalam kemiskinan. Islam mempunyai karekternya yang tersendiri di dalam pengagihan kekayaan dan pendapatan. Terdapat empat cara:

1.       Sedekah; Islam menganjurkan amalan bersedekah sepertimana yang disebutkan di dalam al-Quran; “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang akan baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”

2.       Zakat; kutipan dana zakat mempunyai ciri-ciri tersendiri dan mempunyai sasaran penerima yang lebih khusus berbanding zakat.

3.       Perwarisan harta (Faraidh); Islam telah menggariskan panduan bagi perwarisan harta kepada waris keluarga supaya keadilan terjamin.

4.       Wakaf


Konsep Pemilikan Harta

Di dalam Islam, hak pemilikan harta adalah berdasarkan prinsip pemilikan sebagai pemegang amanah (Ownership by trusteeship). Terdapat dua jenis pemilikan:

1.       Pemilikan swasta
Islam mengiktiraf pemilikan harta peribadi dan meraikan fitrah manusia yang cenderung kepada harta. Islam juga memelihara hak manusia terhadap harta yang dimiliki sebagaimana digariskan di dalam Islam seperti hukuman potong tangan kepada mereka yang mencuri, begitu juga sepertimana yang dirakamkan di dalam sepotong hadis nabi SAW di dalam sahih muslim yang menyatakan bahawa mereka yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya adalah mati syahid.

Walaubagaimanapun, pemilikan swasta tidak boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan di dalam suatu komuniti seperti wujudnya monopoli keperluan asasi kehidupan. 

2.       Pemilikan awam
Secara umumnya, perkara yang perlu diletakkan dibawah pemilikan awam adalah perkara-perkara yang merupakan sumber asli bumi seperti sumber air dan perkara yang merupakan keperluan asasi kehidupan manusia. Akan tetapi, Islam tidaklah dilihat melarang sepenuhnya untuk manusia memiliki sumber asli sebagai pemilikan peribadi sebagaimana jika dilihat pada kehidupan masyarakat muslim yang terdahulu, ada yang memiliki telaga air melalui usahanya sendiri dan menjual bekalan air kepada komuniti sekitarnya.

Di dalam konsep pemilikan harta di dalam Islam, sebarang tindakan penyalahgunaan harta dengan sewenang-wenangnya adalah tidak dibenarkan, kerana hanya Allah swt merupakan pemilik tunggal kepada seluruh ciptaannya. Sebarang penyalahgunaan mahupun tindakan keterlaluan dalam menguruskan harta sehingga boleh menjejaskan komuniti sekitar membolehkan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan tersebut.

Kerajaan juga berperanan untuk memastikan pasaran bebas dan stabil, disamping membantu golongan yang lemah untuk mempunyai kekuatan sendiri. Kerajaan juga perlu memastikan keperluan asasi kehidupan tidak dieksploitasi.

Peranan Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan di dalam memastikan pasaran dapat berfungsi dengan baik berdasarkan konsep permintaan-pembekalan (demand-supply) tanpa mempengaruhi pasaran melalui mekanisme penetapan harga. Ini berdasarkan tindakan nabi SAW yang tidak mahu menetapkan harga barangan di pasar setelah diadukan kepada baginda.

Begitu juga apabila dilihat kepada pentadbiran Saidina Umar al-Khattab, apabila berlakunya masalah kekurangan bekalan sehingga menyebabkan harga barangan meningkat naik pada tahun 639, beliau tidak menetapkan harga barangan tetapi beliau telah mengarahkan gabernor di Mesir untuk menghantar bekalan kepada Madinah supaya bekalan mencukupi seterusnya harga barangan kembali terkawal.

Akan tetapi, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh masuk campur dan melakukan penetapan dan kawalan harga sekiranya pasaran ketika itu bermasalah dan tidak stabil.

Pemerintah juga perlu memastikan pembeli dan penjual memperoleh maklumat yang benar dan boleh dipercayai. Perkara ini boleh dicapai melalui penguatkuasaan akta mahupun badan kerajaan (Hisbah) yang berkaitan untuk memastikan pasaran tiada kesamaran.

Sebarang aktiviti monopoli (ihtikar) di dalam pasaran adalah ditegah dan merupakan tanggungjawab kerajaan bagi memastikan persaingan sihat dan risiko eksploitasi harga dapat dielakkan. Hal ini dijelaskan pada hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim; “Barangsiapa menimbun barang (monopoli), maka ia berdosa.”

Hala Tuju Ekonomi Islam

Menurut El-Ashker di dalam bukunya; “Islamic Economics: A Short History”, beliau menjelaskan bahawa tiga lapangan utama yang perlu diberi perhatian bagi merancakkan lagi pengembangan ilmu ekonomi Islam:

1.       Konsep
2.       Penilaian yang jujur terhadap pengamalan sistem ekonomi Islam hari ini.
3.       Perlu diusahakan lebih banyak kajian lapangan dan pembuktian empirikal.

Ilumuwan Islam perlu keluar daripada kepompong perbincangan ekonomi Islam yang hanya seputar kewangan semata-mata. Di dalam makalah “Islamic Economics, What Went Wrong” karangan Monzer Kahf, beliau menjelaskan kepincangan yang ada pada perbincangan ekonomi Islam hari ini adalah terlalu menumpukan pada cabang instrumen kewangan dan perbankan sahaja sehingga mengabaikan struktur ekonomi itu sendiri. Persoalan berkenaan pencukaian, pengurusan dana kerajaan, perlindungan hak peribadi daripada campur tangan kerajaan dan hak golongan miskin terhadap dana dan pemilikan awam sunyi daripada menjadi fokus topik perbincangan. Rujukan yang ada hanyalah karangan daripada tokoh ilmuwan islam pada 600 tahun yang lalu.

Manakala di dalam penulisan Kahf yang lain, iaitu ; “What Is Islamic Economy” yang telah memenangi anugerah IDB pada tahun 1990 menjelaskan bahawa antara peranan yang perlu digalas bagi memastikan ekonomi Islam menjadi suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif adalah dengan menjelaskan dengan lanjut dan terperinci mikroekonomi berdasarkan matlamat yang perlu dicapai makroekonomi.

Penutup

Suara-suara yang menyatakan bahawa al-Quran dan as-Sunnah tidak dapat memberikan solusi kepada permasalahan sistem ekonomi hari ini adalah berpunca daripada kegagalan di dalam memahami peranan sebenar sumber asas agama ini. Al-Quran dan hadis nabi tidaklah bertujuan khusus untuk menyediakan jawapan secara terperinci kepada setiap isu ekonomi yang dihadapi oleh komuniti dunia pada hari ini, tetapi pada kedua-duanya itu mengandungi prinsip-prinsip penting sebagai asas kepada sebuah struktur ekonomi yang jauh lebih baik.


Rujukan:
Al-Quran
Ahmed el-Ashker & Rodney Wilson; Islamic Economics: A Short History
Nagaoka Shinsuke; Critical Overview of The History of Islamic Economics: Formation, Transformation and New Horizons.
Monzer Kahf; Islamic Economics, What Went Wrong?
Monzer Kahf; What Is Islamic Economics?
M. Umer Chapra; Islam and the Economic Challenge

No comments:

Post a Comment